• Trang chủ
  • Lịch trực tiếp
  • Highlights
  • Tin tức Sự kiện

Điều khoản dịch vụ

Vui lòng đọc kỹ điều khoản này và xác nhận rằng quý khách hoàn toàn hiểu nội dung của nó. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ điều khoản, vui lòng tìm kiếm sự trợ giúp từ cố vấn pháp lý trong khu vực pháp lý của quý khách.

Đồng ý

Thỏa thuận cấp phép người dùng là thỏa thuận hợp tác giữ người dùng và SocoLive Technology Co., Ltd. (tức nền tảng phát trực tuyến video SocoLive, hay SocoLive). Về đăng ký và đăng nhập vào nền tảng livestream trực tuyến SocoLive và thỏa thuận sử dụng các dịch vụ trên nền tảng, thỏa thuận quy định giữa nền tảng SocoLive và người dùng. "Người dùng" có thể là một cá nhân hoặc tổ chức đăng ký, đăng nhập, sử dụng và nhận các dịch vụ theo thỏa thuận.

Quy định thành viên Quý khách nên đọc kỹ (trẻ vị thành niên cần có sự giám sát của phụ huynh) và hiểu đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận, đặc biệt là các miễn trừ hoặc hạn chế (các điều khoản miễn trừ trách nhiệm phát sóng trực tiếp và các hạn chế đối với quyền hạn của người dùng và chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận thỏa thuận). Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong quy định này, vui lòng không sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ dịch vụ cá cược nào tải xuống hoặc cài đặt phần mềm livestream. Việc đăng ký, đăng nhập, sử dụng... của người dùng sẽ được coi là chấp nhận thỏa thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của thỏa thuận.

Sửa đổi

Thông qua truy cập hoặc sử dụng SocoLive, quý khách đồng ý chấp nhận tất cả các quy định và điều khoản của thỏa thuận. SocoLive là nền tảng cung cấp các nội dung trực tuyến thể thao, tương tác và các dịch vụ liên quan cho người dùng. Nếu quý khách không muốn chấp nhận tất cả các điều kiện và điều khoản của thỏa thuận, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng chương trình phát sóng trực tiếp trên SocoLive. Nếu chấp nhận thỏa thuận, nghĩa là quý khách hiểu và hoàn toàn đồng ý với nội dung của thỏa thuận, cũng như bất kỳ thay đổi nào được thực hiện bởi SocoLive và phụ lục của thỏa thuận bất kỳ lúc nào. 

Quyền hạn của SocoLive

SOCOLIVE có quyền bổ sung, cập nhật và sửa đổi các quy tắc này (hoặc bất kỳ chi tiết nào trong đó) tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi bổ sung, cập nhật hoặc sửa đổi nêu trên sẽ được công bố trên trang website livestream. Các quy định và quy tắc livestream đã được bổ sung, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được công bố trên trang chủ. Sau khi hội viên tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào dịch vụ livestream thông qua trang web livestream và thiết bị livestream, hội viên sẽ được mặc định đã đồng ý và chấp nhận các quy tắc và quy tắc đã bổ sung, cập nhật hoặc sửa đổi đã được công bố. Hội viên xác nhận, đồng ý và có trách nhiệm kiểm tra các bổ sung, cập nhật và sửa đổi nêu trên. SOCOLIVE có thể quyết định một cách độc lập việc thông báo cho quý khách về các bổ sung, cập nhật và sửa đổi nêu trên. Các bổ sung, cập nhật và sửa đổi nêu trên có thể được thông báo cho tên tài khoản đăng ký tùy từng thời điểm theo quyết định độc lập của SOCOLIVE, nhưng SOCOLIVE không có nghĩa vụ thông báo cho hội viên về bất kỳ bổ sung, cập nhật và sửa đổi nào.

Lưu ý

SocoLive không có nghĩa vụ thông báo cho người dùng về sự thay đổi của các quy định. Quý khách nên chủ động cập nhật tất cả các nội quy của SOCOLIVE hàng tháng. Nếu người dùng không thực hiện các quyền hoặc các nghĩa vụ nêu trên sẽ không có quyền tranh chấp về hiệu lực pháp luật của các điều khoản có liên quan.